MY
BALANCOIRE
Photo book
Créé et
fabriqué
en Belgique

Identiteit van Playnwood :

BNB WOOD SPRL
BTW: BE 0544 779 912

Hoofdzetel:

Route de Fawetay 88 , 

4845 Jalhay

Vestigingsplaats:

Avenue Reine Astrid 99 A 4831 Limbourg

BE0544 779 912 
Telefoon: 047 49 46 19
E-mail: info@playnwood.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Voorwoord

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de producten die door BnB Wood SPRL via haar website worden aangeboden. Het plaatsen van een bestelling op de website van BnB Wood SPRL of Playnwood.be houdt aanvaarding in van de hieronder bepaalde algemene voorwaarden.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling staat gelijk met de aanvaarding van de onderliggende voorwaarden.

1. Definities

De termen die in de algemene voorwaarden en op de website worden gebruikt, moeten als volgt worden opgevat:

1.1 BNB WOOD: de website van het bedrijf BnB Wood SPRL waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan klanten.

1.2 Klant: iedere natuurlijk of rechtspersoon, handelingsbekwaam, die een bestelling plaatst en een verkoop afsluit van een product via de website van BNB WOOD of van Playnwood.be.

1.3 Bestelling: verzoek tot het sluiten van een koopovereenkomst door de klant tussen BNB WOOD en de klant zelf betreffende een product aangeboden door BNB Wood SPRL of de website Playnwood.be.

1.4 Product identiteit: verwijst naar alle informatie met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden op de website van BnB Wood SPRL (teksten, foto's, illustraties, enz.).

1.5 Product: alle goederen die te koop worden aangeboden door BnB Wood SPRL op haar website.

1.6 Transactie: alle verrichtingen, beveiligde verwerkingen, machtigingen en overeenkomsten die inherent zijn aan de betaling van producten besteld met een bankkaart of elk ander virtueel betalingsmiddel dat op de site wordt aangeboden.

2. Voorwerp

BnB Wood SPRL biedt via de website Playnwood.be online verkoop aan van tuinspellen, schommels, speeltorens met frames enz...

De klant maakt uit vrije wil verbinding met de website en plaatst, door het toevoegen van producten aan zijn winkelmandje, een bestelling voor de producten die hij vrijwillig heeft gekozen tijdens het navigeren op de site (artikel 3). De gekochte producten worden online betaald met behulp van een van de oplossingen die op de site worden aangeboden (artikel 7). BnB Wood SPRL bevestigt de bestelling door middel van een automatische e-mail die de klant herinnert aan de bestelling en de producten die worden verzonden naar de klant binnen een bepaalde termijn (artikel 4).

3. Bestelling

3.1 Alle gegevens die door de klant bij het invoeren van de bestelling zijn verstrekt, zijn bindend voor de klant. BnB Wood SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten van de klant in de gegevens van de bestemmeling van de bestelling (zowel in het leveringsadres als in het facturatieadres), die vertragingen of de onmogelijkheid van levering van de bestelde producten kunnen veroorzaken.

3.2 De automatische registratiesystemen leveren het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling, alsmede van alle verrichte transacties.

3.3 Zodra de verkoop is afgerond, bevestigt BnB Wood SPRL de bestelling door het versturen van een automatische e-mail met de volledige bestelling naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven. De verkoop is pas gesloten na ontvangst van de betaling.

3.4 Bijna alle producten aangeboden door BnB Wood SPRL zijn in voorraad. Indien het gevraagde product niet of niet meer onmiddellijk beschikbaar is, zal BnB Wood SPRL de klant hiervan op de hoogte brengen en hem de leveringstermijn van het product per e-mail meedelen. Indien de klant niet tevreden is met de leveringstermijn, kan hij om een wijziging van de bestelling of om de volledige annulering van de bestelling verzoeken.

3.5 Alleen handelingsbekwame personen mogen bestellingen plaatsen op onze website.

3.6 In het algemeen en zonder rechtvaardiging, behoudt BnB Wood SPRL zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling op te schorten, te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen: -het verstrekken van onjuiste informatie; -een probleem met de betaling van de bestelling in kwestie; -een geschil betreffende de niet-betaling van een vorige bestelling; -weigering van toestemming door de bank of financiële instelling van de klant; -een bestelling van een abnormaal klein en/of groot aantal producten; -een bestelling van een abnormaal klein of groot totaalbedrag;

Deze lijst is niet volledig.

3.7 De definitieve, betaalde factuur voor de bestelling is bijgevoegd in het pakket.

4. Levering

4.1 BnB Wood SPRL zal de volledige kosten van levering voor bestellingen van meer dan €100 voor haar rekening nemen. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan dat verantwoordelijk is voor de transactie, verbindt BnB Wood SPRL zich ertoe de door de klant bestelde producten zo snel mogelijk te verzenden naar het leveringsadres dat op het ogenblik van de bestelling werd vermeld (zie pagina levering).

4.2 Leveringen worden gedaan per post of per vrachtwagen of bestelwagen. BnB Wood SPRL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering, noch kan zij aanspraak maken op een schadevergoeding of de volledige annulering van de bestelling door de klant.

4.3 Bij ontvangst van het pakket dient de ontvanger van de bestelling de goede staat van het geleverde product te controleren en kennis te nemen van de inhoud. In het geval dat een of meer bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de ontvanger van het pakket onmiddellijk bezwaar maken bij de vervoerder op het moment van levering.

4.4 In geval van schade en verlies en in overeenstemming met de wet van 06 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wordt het risico van schade en verlies gedragen door de verkoper op afstand. Als het ontvangen pakket niet overeenkomt met de gekochte producten of als het beschadigd is, is het voor de klant mogelijk om het binnen 7 dagen na ontvangst terug te sturen naar BnB Wood SPRl. Afhankelijk van het verzoek van de klant, zal BnB Wood SPRL het volledige bedrag van de bestelling en de verzendkosten omruilen of terugbetalen binnen een periode van maximaal 30 dagen na de retourzending van het pakket. BnB Wood SPRL behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling van geretourneerde producten te weigeren als deze beschadigd zijn (gebroken schermen, gescheurde onderdelen, enz.) door de ontvanger van de bestelling.

4.5 Als het pakket niet op de dag van levering wordt ontvangen, zal de vervoerder een bericht van passage geven en aangeven waar het kan worden afgehaald. Als de bestelling niet wordt opgehaald door de ontvanger, zal deze worden teruggestuurd naar BnB Wood SPRL en de ontvanger zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. De levering van de bestelling kan door de klant opnieuw worden aangevraagd, maar de klant draagt de volledige kosten van de levering.

4.6 De klant of de ontvanger van de bestelling onthoudt zich van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de ontvangen producten.

5. Herroepingsrecht

5.1 Overeenkomstig deel VI van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de klant het recht de koop zonder boete en zonder opgave van redenen te ontbinden. Hiertoe beschikt de klant over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de aangekochte producten om deze terug te sturen naar BnB Wood SPRL voor omruiling of terugbetaling. Om terugbetaling te verkrijgen, moet de klant de producten intact terugsturen, bij voorkeur in hun originele verpakking, met een kopie van de factuur. De terugzending geschiedt op kosten en onder verantwoordelijkheid van de klant, aan het volgende adres: BnB Wood SPRL, Rue du progrès 14, 4821 Andrimont. Klik HIER om de procedure voor het terugsturen van uw producten te raadplegen en klik HIER om het herroepingsformulier te downloaden.

5.2 Als de producten worden teruggestuurd naar BnB Wood SPRL binnen de gestelde voorwaarden en termijnen, verbindt BnB Wood SPRL zich ertoe de door de klant betaalde bedragen terug te betalen. De terugbetaling zal binnen 15 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling plaatsvinden.

6. Prijs

6.1 De prijzen vermeld op de website en in het bevestigingsformulier dat per e-mail wordt verstuurd na ontvangst van de bestelling zijn de definitieve prijzen, inclusief alle belastingen en inclusief BTW. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en opslag.

6.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW. Deze is verschuldigd door alle niet-belastingplichtige consumenten die in een van de landen van de Europese Unie wonen of er hun zetel hebben. Deze is ook verschuldigd voor belastingplichtige verbruikers die hun zetel in België hebben. Aan belastingplichtige consumenten die hun zetel in een ander EU-land hebben en hun goederen in dit land wensen te laten leveren, zal evenwel een factuur exclusief BTW worden aangerekend, overeenkomstig artikel 39bis van het BTW-wetboek. Het is echter aan de consumenten voor wie deze BTW-vrijstelling geldt, om deze invoer aan te geven teneinde te voldoen aan de belastingvoorschriften van hun land van vestiging. In ieder geval moeten belastingplichtige klanten hun BTW-nummer bij hun bestelling opgeven. Indien het BTW-nummer niet, onvolledig of onjuist wordt opgegeven, behoudt BnB Wood SPRL zich het recht voor de bestelling op te schorten.

6.3 BnB Wood SPRL behoudt zich tevens het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de op de eindfactuur vermelde prijzen gebaseerd op de prijslijst die van kracht is op het ogenblik van de bestelling.

7. Betaling

7.1 De bestelling moet contant worden betaald door middel van een van de op de website aangeboden oplossingen op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Er wordt gezorgd voor bescherming tegen frauduleus gebruik van de bij de transactie gebruikte betaalmiddelen, met name ten gevolge van piraterij, alsmede tegen eventuele betwisting van de betaling van een bestelling.

7.2 De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas effectief wanneer de beveiligde betalingsinstelling van de bank zijn akkoord heeft gegeven over de uitvoering van de transactie. In geval van weigering door de betalingsinstelling van de bank wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

8. Garantie

8.1. Alle Producten aangekocht bij BNB WOOD SPRL genieten de wettelijke garantie van artikels 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product, op voorwaarde dat de Klant het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het ogenblik van het sluiten van het contract en op voorwaarde dat dit gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar na de levering. De Klant moet BnB Wood op de hoogte brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van de wettelijke garantie, via de procedure die hier kan worden geraadpleegd, ten laatste binnen 2 maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De kosten voor de terugzending van het niet-conforme Product zullen door BnB Wood worden gedragen, enkel en alleen als deze terugzending gebeurt via de diensten die door BNB WOOD aan de Klant worden aangeboden, bij gebreke waarvan de Klant het verschil zal betalen indien hij/zij beslist om een andere, duurdere dienst te kiezen. De Klant draagt echter alle risico's in verband met het verlies van het product gedurende de gehele terugzending.

8.2. BNB Wood kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van BNB WOOD is uitsluitend beperkt tot de waarde van het betreffende product, vastgesteld op de datum van verkoop.

De klant kan contact opnemen met de dienst na verkoop door een e-mail te sturen naar info@playnwood.be.

9 Verantwoordelijkheid

9.1 BNB WOOD SPRL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

9.2 BNB WOOD SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van de producten (samenstelling, verpakking, enz.) die door hun fabrikanten zouden zijn aangebracht.

9.3 De aansprakelijkheid van BNB WOOD SPRL zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die zich ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten voordoen (met name in hun productfiche).

9.4 De website van BNB WOOD SPRL bevat links naar andere websites. BNB WOOD SPRL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die naar hun website linken.

10. Persoonlijke gegevens

10.1 Het verzamelen van persoonlijke informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie van essentieel belang is voor de verwerking en levering van bestellingen. Het niet verstrekken van deze informatie zal resulteren in het niet valideren van de bestelling.

10.2 BnB Wood SPRL houdt zich aan de wet van 08 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet bepaalt dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt, de toestemming van de betrokkene moet hebben, dat de gegevens nauwkeurig moeten zijn en dat ze voor een precies, duidelijk en wettelijk doel moeten worden verzameld. Eenieder moet toegang hebben tot deze persoonsgegevens en het recht hebben deze te wijzigen. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonsgegevens van klanten aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft het recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die hem betreffen, dit kan hij doen door contact op te nemen met BnB Wood SPRL.

10.3 BnB Wood SPRL verbindt zich ertoe om nooit de verzamelde gegevens van haar klanten aan derden mee te delen of bekend te maken.

11. Intellectuele eigendom

De teksten, lay-out, illustraties, foto's en andere elementen op de website van BnB Wood SPRL zijn bescherm, over zijn geheel, door de principes van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website van BnB Wood SPRL mag niet worden gekopieerd. Het mag niet worden gewijzigd, geplaatst op een andere website of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BnB Wood SPRL. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door het auteursrecht van derden worden beschermd. BnB Wood SPRL geeft geen toestemming om hun intellectuele eigendom of die van derden op eender welke wijze te gebruiken.

12. Geschil en toepasselijk recht

12.1 In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, behouden de klant en BnB Wood SPRL zich het recht voor om een minnelijke schikking na te streven alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van Verviers bevoegd, ongeacht de plaats van levering van de producten of de woonplaats van de klant.

De contracten en alle rechtsverhoudingen tussen de klant en BnB Wood SPRL zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

12.2. Er is nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) waar consumenten en bedrijven hun onderlinge geschillen snel en efficiënt online kunnen regelen. De link naar dit platform: http://ec.europa.eu/odr/


Van fabrikant aan consument

Van fabrikant aan consument

10 jaar garantie op het hout

10 jaar garantie op het hout

Gecertificeerde veiligheid

Gecertificeerde veiligheid

Compare